assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Finansowe - Gwarancje

Gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek

§ 1.
Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek udzielana jest za podmiot zobowiązany z tytułu rękojmi za wady lub podmiot, który wydał dokument gwarancji jakości. Gwarancja ta kierowana jest do wykonawców realizowanych kontraktów, zobligowanych do wniesienia na rzecz inwestora zabezpieczenia usunięcia ewentualnych wad przedmiotu umowy.  

§ 2.
Główne zalety uzyskania gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek:

  • zwiększenie wiarygodności wykonawcy jako partnera w interesach,
  • spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia wykonania zobowiązań,
  • rozwój konkurencyjności podmiotu zlecającego udzielenie gwarancji osiągany m.in. dzięki ograniczeniu lub wyłączeniu konieczności unieruchamiania środków pieniężnych w formie kaucji zabezpieczającej wykonanie zobowiązań.


§ 3.
Zakres i przedmiot gwarancji
Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad lub usterek jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości. Suma gwarancyjna wskazana w gwarancji najczęściej odpowiada 5-10 % wynagrodzenia za wykonanie umowy, w związku z którą udzielono gwarancji. Gwarancja ubezpieczeniowa udzielana jest na okres trwania rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 4.
Stronami gwarancji są:

  • Beneficjent gwarancji – podmiot uprawniony do dochodzenia zapłaty z tytułu gwarancji w przypadku, gdy spełnione zostaną warunki tej zapłaty określone w gwarancji,
  • Gwarant – podmiot udzielający gwarancji.
Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS