assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Finansowe - Gwarancje

Gwarancja zapłaty czynszu

§ 1.
Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu udzielana jest za podmiot będący stroną umowy najmu i zobowiązany do złożenia zabezpieczenia wierzytelności o zapłatę czynszu z tytułu tej umowy w formie kaucji pieniężnej (tj. najemcę), beneficjentem gwarancji jest podmiot uprawniony do żądania wniesienia na jego rzecz zabezpieczenia wierzytelności o zapłatę czynszu (tj. wynajmujący).
Korzyści

§ 2.
Główne zalety uzyskania gwarancji zapłaty czynszu:

  • zwiększenie wiarygodności podmiotu wnoszącego gwarancję jako partnera w interesach,
  • spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia.


§ 3.
Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty czynszu jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie zapłacił całości lub części wierzytelności o zapłatę czynszu.   
Stronami gwarancji są:

  • Beneficjent gwarancji – podmiot uprawniony do dochodzenia zapłaty z tytułu gwarancji w przypadku, gdy spełnione zostaną warunki tej zapłaty określone w gwarancji,
  • Gwarant – podmiot udzielający gwarancji.
Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS