assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Finansowe - Gwarancje

Gwarancja zapłaty długu celnego

§ 1.
Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego udzielana jest za podmiot zobowiązany do zapłaty długu celnego lub podmiot mogący stać się zobowiązanym do zapłaty takiego długu, beneficjentem gwarancji jest właściwy dyrektor izby celnej.

§ 2.
Korzyści
Główną zaletą uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty długu celnego jest spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia, przy wyłączeniu konieczności unieruchamiania w tym celu środków pieniężnych.

§ 3.
Zakres i przedmiot gwarancji
Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty długu celnego jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty, solidarnie z dłużnikiem, w przypadku, gdy dłużnik nie uiści należności celnych (długów celnych, podatków, innych opłat w sprawach celnych oraz odsetek) powstałych
w okresie wskazanym w gwarancji, jeżeli stały się one wymagalne.

§ 4.
Stronami gwarancji są:

 • Beneficjent gwarancji – podmiot uprawniony do dochodzenia zapłaty z tytułu gwarancji w przypadku, gdy spełnione zostaną warunki tej zapłaty określone w gwarancji,
 • Gwarant – podmiot udzielający gwarancji.


Gwarancja przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą obrót towarowy z zagranicą (importerów towarów oraz podmiotów prowadzących składy celne). Zleceniodawcą gwarancji jest podmiot zajmujący się importem towarów, lub podmiot prowadzący skład celny. Beneficjentem gwarancji jest izba celna. Przedmiotem gwarancji są zobowiązania celno - podatkowe zleceniodawcy wobec izby celnej.

§ 5.
Co to jest gwarancja ubezpieczeniowa?

Gwarancja ubezpieczeniowa to zobowiązanie się towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty na rzecz osoby wskazanej jako beneficjent określonej w umowie kwoty, jeśli wnioskodawca nie wywiąże się z zobowiązania, którego dotyczy gwarancja. W zamian zakład ubezpieczeń pobiera składkę.

§ 6.
Podstawa prawna

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego jest jednym z dopuszczalnych zabezpieczeń należności celnych. Mówi o tym Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny. Gwarancja może być również zabezpieczeniem należności podatkowych wymaganych w myśl art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

§ 7.
Adresaci gwarancji ubezpieczenia zapłaty długu celnego

Gwarancja przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą obrót towarowy z zagranicą (importerów towarów oraz podmiotów prowadzących składy celne), w grę wchodzą czynności polegające na:

 • Uzyskaniu odroczenia zapłaty cła i podatków granicznych,
 • Przewozie do Polski towarów na czas określony (np. do przerobu),
 • Dokonaniu tranzytu towarów przez polski obszar celny,
 • Złożeniu towarów w składzie celnym,
 • Dokonaniu odpraw celnych w głębi kraju, a nie na granicy


§ 8.
Zleceniodawca gwarancji

Zleceniodawcą gwarancji jest podmiot zajmujący się importem towarów, lub podmiot prowadzący skład celny.

§ 9.
Beneficjent gwarancji

Beneficjentem gwarancji jest izba celna.

§ 10.
Przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji są zobowiązania celno –podatkowe zleceniodawcy wobec izby celnej. Ich podstawą jest:

 • Prowadzenie składu celnego,
 • Przewóz towarów tranzytem przez obszar celny Unii Europejskiej,
 • Użytkowanie maszyn oraz urządzeń na polskim obszarze celnym, warunkiem zastrzeżeniem, że zostaną wywiezione z Polski po upływie określonego terminu,
 • Odroczenie płatności celnych i podatkowych,
 • Przetwarzanie sprowadzonych do Polski materiałów, muszą jednak był wywiezione z obszaru celnego Unii Europejskiej pod postacią produktu gotowego


§ 11.
Zakres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego

Podpisując umowę z wnioskodawcą towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do zapłaty wymaganych kwot, które wynikają z długów celnych, podatków a także innych opłat celnych, w przypadku, gdy podmiot –zleceniodawca gwarancji nie uiścił ciążących na nim zobowiązań wobec izby celnej.

§ 12.
Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna stanowi górną kwotę odpowiedzialności finansowej towarzystwa ubezpieczeniowego. Powinna ona być równa kwocie należności celno-podatkowych, jakie ciążą na importowanym do Polski towarze.

§ 13.
Czas trwania gwarancji

Czas obowiązywania gwarancji wynosi maksymalnie 12 miesięcy.

§ 14.
Korzyści z gwarancji zapłaty długu celnego

Gwarancja daje możliwość obrotu towarowego bez konieczności zamrażania własnych środków finansowych, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie finansami firmy. Przyjmują ją wszystkie urzędy celne w Polsce, co jest niewątpliwie dużym ułatwieniem dla podmiotów prowadzących obrót gospodarczy. Gwarancja pozwala na wielokrotne odprawy w ramach odnawianej sumy gwarancyjnej, poza tym ułatwia i usprawnia załatwienie formalności celnych.

§ 15.
Składka

Towarzystwo ubezpieczeniowe ustala wysokość składki indywidualnie dla każdego podmiotu. Jej wysokość uzależniona jest od trzech czynników:

 • Ryzyka związanego z rodzajem procedury celnej,
 • Wysokości sumy gwarancyjnej,
 • Czasu obowiązywania gwarancji


§ 16.
Wymagane przez towarzystwa ubezpieczeniowe zabezpieczenia udzielonej gwarancji

Zabezpieczeniem gwarancji ubezpieczeniowej jest weksel własny/ weksel in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi. Weksel wystawia zleceniodawca. Czasami towarzystwo ubezpieczeniowe może poprosić o inne zabezpieczenia roszczeń zwrotnych. Mogą być to:

 • Poręczenie osób fizycznych lub prawnych,
 • Zastaw rejestrowy,
 • Hipoteka,
 • Przelew wierzytelności,
 • Przywłaszczenie na zabezpieczenie,
 • Zastaw na prawach


§ 17.
Jak realizuje się gwarancję?

Beneficjent w celu zrealizowania gwarancji powinien przedłożyć towarzystwu ubezpieczeniowemu pisemne żądanie. Wtedy, pod warunkiem, że spełnione zostały warunki umowy, zostanie wypłacona gwarancja zwrotu zaliczki.

§ 18.
Rozliczenie roszczeń przez zleceniodawcę

Po wypłacie sumy gwarancyjnej przez towarzystwo ubezpieczeniowe beneficjentowi, zleceniodawca musi zwrócić towarzystwu tę kwotę. Termin i kwestie odsetek reguluje umowa.

Copyright© 2011 - 2019 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS