assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Finansowe - Gwarancje

Gwarancja zwrotu zaliczki

§ 1.
Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki zabezpiecza zwrot nierozliczonej przez wykonawcę zaliczki. Skierowana jest do podmiotów świadczących różnego rodzaju usługi, lub realizujących kontrakty budowlane. Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki udzielana jest na zlecenie podmiotu, który zajmuje się realizacją kontraktu, czyli jest wykonawcą inwestycji. Beneficjentem gwarancji ubezpieczeniowej jest inwestor, czyli podmiot, który zleca określone czynności m.in. świadczenie usług, czy wykonanie robót. Inwestor otrzymuje kwotę z gwarancji ubezpieczeniowej, gdyż to on wypłaca wykonawcy zaliczkę na poczet realizowanego projektu. Towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje zwrot zaliczki beneficjentowi (inwestorowi) w przypadku, gdy wykonawca nie rozliczy lub nie zwróci otrzymanej od inwestora kwoty zaliczki w terminie określonym w kontrakcie. Ubezpieczyciel wypłaci inwestorowi zaliczkę, którą ten z kolei wcześniej wpłacił wykonawcy inwestycji, jeśli ów wykonawca zaliczkę wykorzystał niezgodnie z wymogami kontraktu.

§ 2.
Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki skierowana jest do podmiotów:

 • Świadczących różnego rodzaju usługi,
 • Realizujących kontrakty budowlane


Tego typu gwarancja jest przydatna, gdy inwestor wymaga zabezpieczenia zwrotu wpłacanej wykonawcy zaliczki.

§ 3.
Kto jest zleceniodawcą gwarancji ubezpieczeniowej?

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki udzielana jest na zlecenie podmiotu, który zajmuje się realizacją kontraktu, czyli jest wykonawcą inwestycji.

§ 4.
Kto jest beneficjentem gwarancji ubezpieczeniowej?

Beneficjentem gwarancji ubezpieczeniowej jest inwestor, czyli podmiot, który zleca określone czynności m.in. świadczenie usług, czy wykonanie robót. Inwestor otrzymuje kwotę z gwarancji ubezpieczeniowej, gdyż to on wypłaca wykonawcy zaliczkę na poczet realizowanego projektu.

§ 5.
Przedmiot umowy pomiędzy zleceniodawcą a towarzystwem ubezpieczeniowym

Przedmiotem umowy są warunki udzielenia i realizacji gwarancji ubezpieczeniowej, które dotyczą zobowiązania ciążącego na zleceniodawcy (wykonawcy usługi) wobec beneficjenta (inwestora). Gwarancją, jaką udziela towarzystwo ubezpieczeniowe jest zapłata beneficjentowi, po wypełnieniu warunków umowy sumy gwarancyjnej.

§ 6.
Zakres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego

Towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje zwrot zaliczki beneficjentowi (inwestorowi) w przypadku, gdy wykonawca nie rozliczy lub nie zwróci otrzymanej od inwestora kwoty zaliczki w terminie określonym w kontrakcie. Ubezpieczyciel wypłaci inwestorowi zaliczkę, którą ten z kolei wcześniej wpłacił wykonawcy inwestycji, jeśli ów wykonawca zaliczkę wykorzystał niezgodnie z wymogami kontraktu.

§ 7.
Czas obowiązywania umowy

Umowa podpisywana jest na okres 12 miesięcy, istnieje możliwość jej przedłużenia.

§ 8.
Składka płacona przez zleceniodawcę

Składka, jaką płaci zleceniodawca uzależniona jest od kilku czynników:

 • Wysokości sumy gwarancyjnej, jaką wnioskuje zleceniodawca,
 • Oceny finansowo-ekonomicznej zleceniodawcy,
 • Oceny zabezpieczeń, jakie przedłożył zleceniodawca,
 • Rodzaju i okresu obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej,


Składka płatna jest jednorazowo, przed udzieleniem gwarancji ubezpieczeniowej przez towarzystwo.

§ 9.
Wymagane przez towarzystwa ubezpieczeniowe zabezpieczenia udzielonej gwarancji

Zabezpieczeniem gwarancji ubezpieczeniowej jest weksel własny/ weksel in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi. Weksel wystawia zleceniodawca. Czasami towarzystwo ubezpieczeniowe może poprosić o inne zabezpieczenia roszczeń zwrotnych. Mogą być to:

 • Poręczenie osób fizycznych lub prawnych,
 • Zastaw rejestrowy,
 • Hipoteka,
 • Przelew wierzytelności,
 • Przywłaszczenie na zabezpieczenie,
 • Zastaw na prawach


§ 10.
Suma gwarancji a wysokość zaliczki

Suma gwarancji stanowi zwykle 100 % wysokości wypłaconej przez inwestora zaliczki. Jest to z kolei 10 % wartości całego kontraktu.

§ 11.
Jak realizuje się gwarancję?

Beneficjent w celu zrealizowania gwarancji powinien przedłożyć towarzystwu ubezpieczeniowemu pisemne żądanie. Wtedy, jeśli spełnione zostały warunki umowy, zostanie wypłacona gwarancja zwrotu zaliczki.

§ 12.
Rozliczenie roszczeń przez zleceniodawcę

Po wypłacie sumy gwarancyjnej przez towarzystwo ubezpieczeniowe beneficjentowi, zleceniodawca musi zwrócić towarzystwu tę kwotę. Termin i kwestie odsetek reguluje umowa.

§ 13.
Korzyści z gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu zaliczki

Wykonawca inwestycji nie musi angażować w wykonanie inwestycji własnych środków, poza tym zwiększa się jego wiarygodność na rynku. Wykonawca nie musi szukać również obcych źródeł finansowania. Korzyści z gwarancji ubezpieczeniowej leżą również po stronie inwestora, (czyli beneficjenta gwarancji). Ma on pewność, że zaliczka, którą wypłacił wykonawcy będzie należycie wykorzystana, oraz że jej rozliczenie i zwrot będzie miał miejsce zgodnie z postanowieniami podpisanego kontraktu.

§ 14.
Główne zalety uzyskania gwarancji zwrotu zaliczki:

 • zwiększenie wiarygodności wykonawcy jako partnera w interesach,
 • spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia wykonania zobowiązania,
 • ograniczenie konieczności pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania przez podmiot, za który gwarancja jest udzielana,
 • rozwój konkurencyjności podmiotu zlecającego udzielenie gwarancji osiągany m.in. dzięki ograniczeniu lub wyłączeniu konieczności unieruchamiania środków pieniężnych w formie kaucji zabezpieczającej wykonanie umowy.
Copyright© 2011 - 2022 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS