assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Mienie

Tagi:

Dobrowolne ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie ruchome (produkty rolne, zwierzęta gospodarskie i fermowe, inwentarz martwy, ruchomości domowe i stałe elementy) stanowiące własność lub będące w posiadaniu Ubezpieczonego, i znajdujące się na terenie gospodarstwa rolnego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych takich jak pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, lawina, trzęsienie ziemi, zapadanie się lub osuwanie ziemi oraz zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami.
Umowę można uzupełnić o dodatkowe ubezpieczenia: ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku, koni i bydła od padnięcia lub uboju z konieczności, maszyn rolniczych AGROCASCO, upraw od zdarzeń losowych.
Pamiętaj! Jeśli nie zgłaszałeś w poprzednich latach szkód, możesz liczyć na atrakcyjne zniżki.

Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS