assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula D - Odpowiedzialność najemcy rzeczy ruchomych

  1. Częściowo odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 2) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze.
  2. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń:
  • z tytułu szkód spowodowanych korzystaniem z rzeczy w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, 
  • z tytułu szkód w rzeczach szklanych i szklanych częściach składowych, 
  • w takim zakresie w jakim rzecz ruchoma, która doznała szkody rzeczowej była objęta ubezpieczeniem majątkowym zawartym na rachunek Ubezpieczającego, przy czym obejmuje to także sytuację gdy szkoda zawierała się w udziale własnym lub franszyzie przewidzianych w takim ubezpieczeniu,  
  • z tytułu szkód w pojazdach mechanicznych, ich częściach lub wyposażeniu.
  1. Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 100.000 PLN.
Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS