assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula F - Odpowiedzialność za szkody polegające na utracie rzeczy

 1. Częściowo odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 3) oraz par. 46 ust. 1 zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody polegające na utracie rzeczy osób trzecich oddanych w mu w pieczę lub dozór, wynikającej z kradzieży z włamaniem lub rabunku.
 2. Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin powiadomić o kradzieży z włamaniem lub rabunku Policję. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania odpowiednio w całości lub w części, w zależności od tego w jakim zakresie niedopełnienie obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności powstania szkody, jej rozmiaru, bądź też na ustalenie wysokości odszkodowania lub świadczenia.
 3. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty rzeczy:
 • pozostawionych w pojeździe mechanicznym, 
 • będących przedmiotem umowy przewozu lub spedycji.
 1. W przypadku, gdy rzeczami oddanymi w pieczę lub dozór Ubezpieczającego są pojazdy mechaniczne, ochrona ubezpieczeniowa istnieje, o ile miejsce postoju pojazdu mechanicznego spełnia łącznie następujące warunki:
 • znajduje się pod stałym dozorem,
 • jest pomieszczeniem albo placem ogrodzonym parkanem z siatki drucianej na podmurówce, murowanym lub innym o trwałej konstrukcji, oświetlonym po zmroku,
 • wjazd jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający swobodny wyjazd pojazdem przez osobę nieuprawnioną.
 1. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej w pojeździe mechanicznym wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN.
 2. Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 100.000 PLN.
Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS