assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula H - Odpowiedzialność za szkody w środowisku

 1. Odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 5) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe powstałe w wyniku wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu substancji chemicznej (emisja), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 • emisja wywołana została przez nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego (lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność) zdarzenie, które odbiega od prawidłowej wolnej od zakłóceń pracy zakładu,
 • rozpoczęcie emisji nastąpiło w okresie ubezpieczenia; jeżeli ochrona udzielana w ramach niniejszego rozszerzenia jest kontynuowana bez przerwy w następnych okresach ubezpieczenia, warunek niniejszy będzie spełniony, jeżeli rozpoczęcie emisji miało miejsce nie wcześniej niż po rozpoczęciu pierwszego okresu ubezpieczenia zawartego w WARCIE.
 1. W uzupełnieniu ust. 1 ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ponadto odpowiedzialność Ubezpieczającego za koszty neutralizacji lub usunięcia substancji chemicznej z gleby lub wody, w tym wody gruntowej poniesione przez osoby trzecie w wyniku emisji.
 2. Ubezpieczający zobowiązany jest:
 • produkować, przetwarzać, zbierać, przechowywać i usuwać substancje szkodliwe dla środowiska z zachowaniem przepisów określonych prawem oraz przez odpowiednie władze,
 • konserwować zgodnie z zaleceniami technicznymi oraz przepisami określonymi prawem i wydanymi przez odpowiednie władze urządzenia wykorzystywane przy wyżej wymienionych czynnościach, włącznie z urządzeniami zabezpieczającymi i alarmowymi,
 • zastosować w terminie wszelkie środki zaradcze polecone przez odpowiednie władze.
 1. Jeżeli Ubezpieczający nie dopełnił obowiązków określonych w ust. 3, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, a ich niedopełnienie miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania odpowiednio w całości lub w części.
 2. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
 • roszczeń z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
 • roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych w związku z transportem wykonywanym poza terenem przedsiębiorstwa Ubezpieczającego (w tym w związku z procesem załadunku, przeładunku lub rozładunku),
 • roszczeń związanych ze szkodami wynikającymi z funkcjonowania urządzeń, obiektów lub instalacji do ostatecznego składowania odpadów.
 1. 6. Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 500.000 PLN.
Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS