assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula nr 1 - Automatyczne pokrycie nowych środków trwałych

AUTOMATYCZNE POKRYCIE NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH.

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje w zakresie ubezpieczonych zdarzeń losowych automatyczną ochroną ubezpieczeniową:
 •  środki trwałe – w odniesieniu do:
 1. ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych oraz
 2. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • sprzęt elektroniczny – w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, które zostaną nabyte w okresie ubezpieczenia lub których wartość wzrośnie w wyniku modernizacji lub inwestycji.
 1. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona, pod warunkiem że mienie jest przeznaczone i wykorzystywane do działalności gospodarczej zadeklarowanej we wniosku przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i wskazanej w polisie.
 2. Odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia mienia do ewidencji środków trwałych lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) mienia, w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.
 3. Wartość mienia obejmowanego automatyczną ochroną w okresie ubezpieczenia ograniczona jest do kwoty odpowiadającej 10 albo 20% (według wyboru Ubezpieczającego, potwierdzonego w polisie) łącznej sumy ubezpieczenia (aktualnej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia):
 • środków trwałych wskazanej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • sprzętu elektronicznego wskazanej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
 1. Odpowiedzialność WARTY ograniczona jest do:
 • w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – sumy ubezpieczenia środków trwałych wskazanej w polisie, powiększonej o limit wynikający z niniejszej klauzuli,
 • w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie
 • w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wskazanej w polisie, powiększonej o limit wynikający z niniejszej klauzuli.
Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS