assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula nr 10 - Roboty budowlane lub montażowe

 1. Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 1) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w miejscu ubezpieczenia powstałe w mieniu ubezpieczonym od ognia i innych zdarzeń losowych będące następstwem robót budowlanych lub montażowych.
 2. Dodatkowo, oprócz mienia wskazanego w ust. 1 ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, do wysokości limitu wskazanego poniżej wartość prac i materiałów (przedmiot robót budowlanych lub montażowych):
 • będących własnością Ubezpieczającego,
 • niebędących jeszcze własnością Ubezpieczającego, a zrealizowanych już w procesie inwestycji (znajdujących się na ryzyku Ubezpieczającego).
 1. Przez „roboty budowlane lub montażowe” rozumie się roboty, które:
 • nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
 • wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności instrukcjami obowiązującymi dla prac niebezpiecznych pożarowo,
 • prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
 1. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 • w budynkach, budowlach drewnianych lub krytych strzechą ze słomy, trzciny lub gontem drewnianym,
 • powstałych wskutek:
 1. prowadzenia prac budowlanych lub montażowych na zlecenie osób trzecich,
 2. prowadzania prac budowlanych lub montażowych niezgodnie z projektem, planami architektonicznymi,
 3. katastrofy budowlanej,
 4. zastosowania niewłaściwych lub wadliwych materiałów, błędów projektowych lub wadliwego wykonania,
 5. montażu maszyn, urządzeń lub wyposażenia lub ich rozruchu prowadzonego niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
 6. niewłaściwego zabezpieczenia mienia przed skutkami prowadzonych prac.
 1. Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 250.000 PLN.
 2. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 10% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN.
Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS