assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula nr 14 - Szyby i inne przedmioty do stłuczenia

 1. Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 6) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia szyb i innych przedmiotów.
 2. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową nieuszkodzone i zamontowane na stałe:
 • szyby okienne i drzwiowe,
 • oszklenie ścian i dachów, szklane lub kamienne okładziny ścienne,
 • szklane lub kamienne elementy stanowiące część mebli, gablot, kontuarów,
 • szklane, kamienne lub wykonane z tworzyw sztucznych elementy lad, witryn lub szaf chłodniczych lub grzewczych,
 • przegrody ścienne, osłony boksów, kabin, kontuarów,
 • lustra zamontowane na stałe,
 • szyldy, tablice świetlne, rurki neonowe, tablice reklamowe,
 • witraże.
 1. W granicach sumy ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową również koszty:
 • ustawienia i rozebrania rusztowań niezbędnych do naprawy ubezpieczonych przedmiotów,
 • wykonania znaków reklamowych i informacyjnych – w granicach limitu 20% sumy ubezpieczenia.
 1. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 • w szybach zainstalowanych w środkach transportu,
 • w środkach obrotowych i mieniu osób trzecich,
 • w szkle artystycznym,
 • w szybach w szklarniach, cieplarniach, oranżeriach i inspektach,
 • w płytach nagrobkowych,
 • powstałych wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia, zmiany barwy, złego montażu i demontażu, niewłaściwej technologii wykonawstwa,
 • polegających na odpryśnięciu kawałków powierzchni – niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpryśnięcia kawałków powierzchni szyb o podwyższonej klasie odporności na włamanie P3 lub wyższej (klasa odporności na włamanie oszklenia wg. PN-EN 356) o ile wskutek odpryśnięcia szyba taka straciła swoje właściwości,
 • powstałych w czasie prac budowlanych, montażowych lub remontowych, a także wymiany, wymontowywania ubezpieczonego przedmiotu, prac konserwacyjnych lub naprawczych.
 1. Odszkodowanie może przyjąć formę opłaconej przez WARTĘ usługi szklarza, dokonującego naprawy w miejscu ubezpieczenia. O wyborze tej formy odszkodowania decyduje Ubezpieczający zgłaszając szkodę.
 2. Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 20.000,- PLN.
 3. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 100 PLN.
Copyright© 2011 - 2022 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS