assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula nr 18 - Ubezpieczenie budynków osób prywatnych

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową budynki, budowle, lokale będące własnością osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej.
 2. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać udzielona w odniesieniu do:
 • budynków lub budowli:
 1. mieszkalnych wielorodzinnych (tj. zawierających 2 lub więcej mieszkania),
 2. mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami przeznaczonymi do prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. niemieszkalnych i przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • lokali:
 1. mieszkalnych,
 2. przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, wyłącznie jeżeli są wynajmowane lub dzierżawione osobom trzecim, w części bądź w całości.
 1. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych wskazanych w zakresie STANDARD ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
 2. Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o następujące klauzule:
 • Dewastacja,
 • Szyby i inne przedmiot szklane od stłuczenia,
 • Utrata czynszu.
 1. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
 • budynków w gospodarstwach rolnych (w tym hodowlanych, ogrodniczych, sadowniczych, agroturystycznych) oraz w gospodarstwach leśnych,
 • szklarni, cieplarni, oranżerii, inspektów, namiotów,
 • budynków przeznaczonych do okresowego wypoczynku.
 1. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający w systemie na sumy stałe i może ona zostać określona w wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej.
 2. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 300 PLN.
Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS