assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula nr 21 - Utrata czynszu

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową utratę czynszu należnego Ubezpieczającemu z tytułu wynajmu (dzierżawy) budynku lub lokalu w przypadku, gdy na skutek ubezpieczonego zdarzenia pod warunkiem, że takie koszty mają na celu przyspieszoną naprawę, nabycie lub odtworzenie ubezpieczonego mienia w związku ze szkodą w ubezpieczonych przedmiotach podlegającą odszkodowaniu. Na skutek zdarzenia losowego budynek lub lokal lub jego część zostały zniszczone lub uszkodzone i znajdują się w stanie wykluczającym prowadzenie w nim dotychczasowej działalności gospodarczej lub zamieszkiwanie.
 2. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową utracony czynsz wyłącznie pod warunkiem, że:
 • jego utrata powstała w następstwie szkody w ubezpieczonym budynku lub lokalu, w zakresie objętym umową ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, za którą WARTA ponosi odpowiedzialność,
 • najemca (dzierżawca) jest zwolniony z jego zapłaty (lub części) zgodnie z umową z Ubezpieczającym lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową utracony czynsz przez okres równy technologicznemu czasowi naprawy lub odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego budynku/lokalu, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące od zajścia zdarzenia losowego, które spowodowało utratę czynszu i nie dłuższy niż do dnia, w którym budynek lub lokal znowu nadają się do użytkowania.
 2. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty czynszu:
 • jeśli szkoda w budynku lub lokalu nastąpiła w okresie wypowiedzenia umowy najmu (dzierżawy),
 • powstałej lub zwiększonej wskutek:
 1. braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia dotkniętego szkodą w jak najkrótszym czasie,
 2. decyzji Ubezpieczającego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca jej prowadzenia oraz innowacji i ulepszeń wprowadzanych w trakcie odbudowy zniszczonego mienia,
 3. decyzji właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej, które uniemożliwiają lub opóźniają odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez Ubezpieczającego,
 4. opóźnienia wznowienia działalności w wyniku decyzji Ubezpieczającego.
 1. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości trzymiesięcznego czynszu.
 2. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 500 PLN.
Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS