assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula nr 22 - Zwiększone koszty działalności

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWUi innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową dodatkowe koszty związane z zastosowaniem rozwiązań niezbędnych w celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 2. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową następujące koszty:
 • przeniesienia ubezpieczonego mienia do zastępczego budynku lub lokalu i z powrotem,
 • związane z koniecznością czasowego użytkowania zastępczych środków trwałych,
 • pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy,
 • działań niezbędnych w celu poinformowania stałych klientów, w tym pisma i telefony, o zmianach w prowadzonej działalności.
 1. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty dodatkowe określone w ust. 2 wyłącznie pod warunkiem, że:
 • powstały w następstwie szkody w ubezpieczonym mieniu, w zakresie objętym umową ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, za którą WARTA ponosi odpowiedzialność
  nie doszło do szkody w mieniu.
 • przekraczają one koszty prowadzenia działalności, które zostałyby poniesione, gdyby
  nie doszło do szkody w mieniu.
 1. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty dodatkowe powstałe i poniesione w okresie równym technologicznemu czasowi naprawy lub odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego/ utraconego mienia, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące od zajścia zdarzenia losowego, które spowodowało szkodę i nie dłuższy niż do dnia, w którym ubezpieczone mienie znowu nadaje się do użytkowania.
 2. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów dodatkowych powstałych lub zwiększonych wskutek:
 • braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia dotkniętego szkodą w jak najkrótszym czasie,
 • decyzji Ubezpieczającego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca jej prowadzenia oraz innowacji i ulepszeń wprowadzanych w trakcie odbudowy zniszczonego mienia,
 • decyzji właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej, które uniemożliwiają lub opóźniają odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez Ubezpieczającego,
 • opóźnienia wznowienia działalności po szkodzie, w wyniku decyzji Ubezpieczającego,
 • nabycia nowego lub naprawy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia (również poniesionych w celu przyspieszonego/ekspresowego nabycia, odtworzenia lub naprawy).
 1. Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 100.000,- PLN.
 2. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 500 PLN.
Copyright© 2011 - 2021 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS