assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula nr 23 - Koszty stałe działalności

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty stałe działalności, które Ubezpieczający poniósł w czasie przerwy działalności w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia, w wyniku wystąpienia szkody spowodowanej ubezpieczonym zdarzeniem losowym.
 2. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty wskazane w ust. 1 wyłącznie pod warunkiem, że szkoda w ubezpieczonym mieniu, objęta jest zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, za którą WARTA ponosi odpowiedzialność.
 3. Przez użyte w treści klauzuli określenia należy rozumieć:
 • Koszty stałe działalności – związane z prowadzoną działalnością gospodarczą wydatki, które nie zależą od wielkości zakupów, produkcji lub sprzedaży, które mogłyby być pokryte przez Ubezpieczającego przy niezakłóconym przebiegu działalności gospodarczej poniesione na:
 1. opłaty dzierżawne, czynsze oraz opłaty za pobór energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu związane z ubezpieczonym budynkiem lub lokalem, w którym powstała szkoda,  
 2. podstawowe wynagrodzenie pracowników z tytułu umów o pracę,  
 3. odsetki rat kredytów i rat leasingowych.  
 • Okres odszkodowawczy – okres trwający od dnia wystąpienia szkody powodującej przerwanie działalności gospodarczej Ubezpieczającego do dnia przywrócenia mienia do stanu pierwotnego i zaistnienia technicznych możliwości prowadzenia
  działalności gospodarczej w zakresie sprzed szkody, nie dłuższej jednak niż 6 miesięcy.
   
 1. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
 • kosztów stałych działalności ponoszonych przez Ubezpieczającego w związku z:
 1. brakiem wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia dotkniętego szkodą w jak najkrótszym czasie,
 2. decyzjami Ubezpieczającego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca jej prowadzenia oraz innowacjami i ulepszeniami wprowadzanymi w trakcie odbudowy zniszczonego mienia,
 3. decyzjami właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej, które uniemożliwiają lub opóźniają odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez Ubezpieczającego,
 4. opóźnieniem wznowienia działalności po szkodzie, w wyniku decyzji Ubezpieczającego,
 • premii, dodatków specjalnych do wynagrodzeń, wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach oraz kosztów wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia.
 1. Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, nie więcej niż 250.000,- PLN.
 2. WARTA wypłaca odszkodowanie przez czas trwania okresu odszkodowawczego. Wysokość odszkodowania jest ustalana w oparciu o udokumentowane rachunkami, umowami, koszty stałe działalności ponoszone przez Ubezpieczającego.
 3. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 3 dni robocze. Odszkodowanie zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z przemnożenia wyliczonej dla okresu odszkodowawczego średniej wartości kosztów stałych działalności przypadających na
  jeden dzień roboczy przez liczbę dni roboczych określonych jako franszyza redukcyjna.
Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS