assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula nr 27 - Dla zakładów mięsnych

  1. Odmiennie niż stanowi par. 19 ust. 3 pkt 2) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową, znajdujące się na terenie zakładu mięsnego lub ubojni, żywe zwierzęta (drób, trzoda chlewna, bydło) przeznaczone do uboju.  
  2. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniowa wyłącznie szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych w granicach zdefiniowanych dla zakresu STANDARD ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
  3. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU, w celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas lub w związku z chowem lub hodowlą zwierząt wymienionych w ust. 1.
  4. Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 20.000,- PLN.  
  5. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 300 PLN. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS