assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula nr 4 - Firmy usługowe

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej szkody w ubezpieczonych w miejscu ubezpieczenia:
 • maszynach i urządzeniach przenośnych,
 • środkach obrotowych, które ze względu na swoje przeznaczenie są wykorzystywane do świadczenia usług przez Ubezpieczającego także poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w polisie lub objętym ochroną na podstawie Klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia.
 1. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, w takim samym zakresie jak w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie.
 2. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
 • sprzętu elektronicznego (wyłączenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn, i urządzeń stanowiących ich integralną część),
 • szkód powstałych podczas transportu, załadunku, rozładunku,
 • szkód powstałych wskutek zabezpieczenia mienia niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia określonych w OWU.
 1. Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 25.000 PLN.
 2. Maksymalny limit odpowiedzialności może zostać zwiększony do 50.000 PLN pod warunkiem załączenia do wniosku wykazu maszyn i urządzeń przenośnych zawierającego co najmniej następujące dane dla poszczególnych pozycji:
 • rodzaj sprzętu wraz z jego numerem identyfikacyjnym (numer fabryczny lub ewidencyjny),
 • sumę ubezpieczenia.DATKOWE
 1. Franszyza redukcyjna wynosi:
 • w każdej szkodzie powstałej wskutek kradzieży z włamaniem - 15% wartości szkody, nie mniej niż 500 PLN
 • w każdej innej szkodzie 300 PLN.
Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS