assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula nr 5 - Awaria mechaniczna

 1. Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 3) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonych maszynach lub urządzeniach powstałe w wyniku awarii lub zakłócenia w ich funkcjonowaniu polegającej na gwałtownym ograniczeniu lub uniemożliwieniu jego dalszej eksploatacji lub nagłym zmniejszeniu sprawności lub spowodowaniu niesprawności maszyny lub urządzenia ograniczającym jego zdatność do działania, wskutek:
 • błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania, niezręczności, niedbalstwa,
 • błędów projektowych, konstrukcyjnych, nieprawidłowego montażu, użycia wadliwych materiałów,
 • dostania się jakichkolwiek ciał obcych,
 • braku wody w kotłach,
 • rozerwania z powodu działania siły odśrodkowej,
 • zaniku zasilania maszyny,
 • zwarcia, przepięcia, przetężenie, braku jednej z faz, niewłaściwych parametrów prądu i innych przyczyn elektrycznych.
 1. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać udzielona jedynie w odniesieniu do maszyn i urządzeń dla których spełnione są następujące warunki:
 • od czasu ich produkcji nie upłynęło więcej niż 10 lat,
 • zostały zainstalowane na stanowisku pracy,
 • wymagane przepisami prawa lub wytycznymi producenta testy rozruchowe (próbne) zostały przeprowadzone i zakończone z wynikiem pozytywnym,
 • są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem.
 1. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową maszyny i urządzenia podczas pracy, w stanie spoczynku, a także w czasie konserwacji, remontu okresowego lub w okresie testów z nimi związanych o ile czynności te odbywają się w miejscu ubezpieczenia. Jeżeli konserwacja czy remont okresowy powoduje konieczność demontażu, ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana i trwa nieprzerwanie w trakcie wymienionych wyżej czynności, z uwzględnieniem przemieszczania na terenie zakładu oraz podczas następującego niezwłocznie po nich ponownego montażu.
 2. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową dodatkowo także szkody powstałe w licencjonowanym oprogramowaniu ubezpieczonej maszyny lub urządzenia powstałe w wyniku objętej ubezpieczeniem awarii lub zakłócenia w ich funkcjonowaniu. WARTA pokrywa niezbędne koszty ponownej instalacji lub zakupu utraconego oprogramowania, jeżeli odtworzenie w oparciu o posiadaną licencję nie jest możliwe.
 3. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 • powstałych w:
 1. sprzęcie elektronicznym (wyłączenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn, i urządzeń stanowiących ich integralną część),
 2. wymiennych narzędziach i materiałach eksploatacyjnych, częściach które z uwagi na przeznaczenie i charakter pracy podlegają przyspieszonemu zużyciu lub regularnej wymianie w trakcie czynności konserwacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową lub zaleceniami producenta (w szczególności wyłączenie to dotyczy wierteł, młotów do kruszenia, stempli, noży, ostrzy, brzeszczotów pił, elektrod, żarówek, filtrów, wkładek topikowych bezpieczników, form odlewniczych i wtryskowych, matryc, walców deseniowych, obmurzy kotłów, wykładzin i powłok ogniotrwałych, rusztów palenisk, dysz palników, elementów z gumy, tkanin i filcu, sit, pasów łańcuchów napędowych, pasów, taśm i łańcuchów przesyłowych, lin, drutów i kabli nieelektrycznych, paliw, katalizatorów czynników chłodzących i grzewczych,  smarów i olejów), chyba że szkody są skutkiem zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,
 3. dźwigach osobowych, towarowych,
 4. kotłach CO,
 5. prototypach,
 6. powstałych w maszynach i aparatach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,
 • za które, na mocy przepisów prawa lub dokonanej czynności prawnej, odpowiedzialna jest zidentyfikowana osoba trzecia: dostawca, producent, sprzedawca lub wykonawca usługi (w szczególności serwisant, przewoźnik, spedytor lub podwykonawca),
 • powstałych wskutek:
 1. stopniowego pogarszania się stanu ubezpieczonego mienia w związku z normalnym zużyciem, ciągłą eksploatacją, starzeniem się, korozją, kawitacją, naturą przedmiotu ubezpieczenia, stopniowo postępującym pogarszaniem właściwości, odkształcaniem lub deformacją (w szczególności wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego),
 2. doświadczeń lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej maszyny/ danego urządzenia warunkach,
 3. wad lub uszkodzeń istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
 4. działania wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych lub ataków hakerskich.
 1. Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 200.000 PLN.
 2. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 1.000 PLN.
Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS