assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - OC

Tagi:

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników

Ubezpieczeniem tym objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osób, które pracują w gospodarstwie rolnym za szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika.
Ponadto ochroną objęte są także szkody wyrządzone umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa, spowodowane zarówno czynem niedozwolonym jak również wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Odpowiadamy za szkody do wysokości do sumy gwarancyjnej, która wynosi:

  • 2.500.000 EURO - w przypadku szkód na osobie, w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych;
  • 500.000 EURO - w przypadku szkód w mieniu, w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych.
Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS