assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

OC Zawodowe - Nieruchomości

OC pośredników w obrocie nieruchomościami

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami - osoby fizycznej posiadającej licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami  lub osób za które pośrednik w obrocie nieruchomościami ponosi odpowiedzialność, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, tj. na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

  • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości,
  • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części,
  • innych niż określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części,
  • wykonywaniu opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości.

 

Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Copyright© 2011 - 2019 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS