assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

OC Zawodowe - Nieruchomości

OC zarządców nieruchomości

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości - osoby fizycznej posiadającej licencję zawodową zarządcy nieruchomości  lub osób za które zarządca nieruchomości ponosi odpowiedzialność, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami, tj. na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:

  • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
  • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
  • zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego,
  • bieżące administrowanie nieruchomością,
  • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
  • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość,
  • wykonywanie opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości

Copyright© 2011 - 2019 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS