assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Samochód - AC

AC Autocasco

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń oraz utraty wskutek kradzieży z możliwością rozszerzenia o ryzyka i opcje dodatkowe oferowane jest w ramach trzech produktów:
 • Autocasco Komfort
 • Autocasco Standard
 • Autocasco Mini


Nowe produkty pozwolą konstruować ofertę ubezpieczeniową w sposób umożliwiający elastyczne dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta co do zakresu ochrony, jak również - co jest niezwykle istotne - do ceny ubezpieczenia. Wprowadzone zostały rozwiązania niespotykane dotychczas na polskim rynku ubezpieczeniowym jak np. formuła "all risks" w ubezpieczeniach komunikacyjnych oznaczająca iż wszystkie zdarzenia, które nie są ujęte w wyłączeniach odpowiedzialności są objęte ochroną, czy też możliwość wykupienia opcji gwarantującej utrzymanie dla celów ubezpieczeniowych fakturowej wartości pojazdu przez pierwsze 36 miesięcy jego eksploatacji.

Autocasco Komfort

Autocasco Komfort (ACK) -adresowane jest do posiadaczy samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy ładowności do 800 kg. Ubezpieczony pojazd musi być w wieku do 6 lat w chwili obejmowania ochroną ubezpieczeniową. Obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terenie RP i pozostałych krajów europejskich oraz Maroka, Tunezji i Izraela. Ubezpieczenie zostało skonstruowane w oparciu o formułę "all risks". Ubezpieczenie ACK bez konieczności rozszerzania obejmuje zakresem odpowiedzialności utratę pojazdu wskutek kradzieży.

 • Suma ubezpieczenia w umowie ACK jest stała przez cały okres umowy, równa wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy oraz nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.
 • W umowie ubezpieczenia ACK brak jest jakichkolwiek pomniejszeń odszkodowania (czy to w formie franszyzy czy udziału własnego).
 • Ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych bez pomniejszeń amortyzacyjnych oraz kosztów roboczogodziny wg średnich stawek Autoryzowanych Stacji Obsługi.
 • Umowę ACK można rozszerzyć o objęcie ochroną wyposażenia dodatkowego pojazdu oraz o opcję Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia na 3 lata (GSU 3 lata) pozwalającą na utrzymanie dla celów ubezpieczeniowych fakturowej wartości pojazdu przez okres 36 miesięcy eksploatacji od zakupu pojazdu jako fabrycznie nowego.
 • Unikatową cechą tego ubezpieczenia jest również objęcie ubezpieczeniem bagażu przewożonego w pojeździe. Bagaż ubezpieczony jest od uszkodzeń i całkowitego zniszczenia powstałych podczas wypadku, za który ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach polisy ACK. W Ogólnych warunkach ubezpieczenia wpisany został katalgo przedmiotów, które mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową.
 • Odpowiedzialność za utratę pojazdu wskutek kradzieży dotyczy także szkód powstałych na terytorium państw wyłonionych z byłego ZSRR (w części europejskiej).
 • Ubezpieczenie WARTA MOTO-ASSISTANCE w wariancie Złotym bez dodatkowych opłat a ponadto zniżka składki na warianty Złoty+ i Platynowy.
Autocasco Standard

Autocasco Standard (ACS) - adresowane jest do posiadaczy wszystkich rodzajów pojazdów. Obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terenie RP i pozostałych krajów europejskich oraz Maroka, Tunezji i Izraela. Podobnie jak ACK ubezpieczenie ACS zostało skonstruowane w oparciu o formułę "all risks" . Ubezpieczenie ACS charakteryzuje się szerokim zakresem możliwych rozszerzeń. Umowę ACS można rozszerzyć o ryzyko utraty pojazdu wskutek kradzieży (KR) obejmujące zakresem terytorialnym także terytorium państw wyłonionych z byłego ZSRR (w części europejskiej).

 • Suma ubezpieczenia równa jest wartości pojazdu w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania. Za dodatkową składką istnieje możliwość wykupienia odstąpienia od redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.
 • Ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się w kwocie brutto, z uwzględnieniem części alternatywnych (zamienników). W zależności od wybranego wariantu jest ono wyliczane z lub bez zastosowania stawki amortyzacji.
 • W umowie ubezpieczenia nie są określone minimalne kwoty odpowiedzialności WARTY (brak franszyzy integralnej).
Autocasco Mini

Autocasco Mini (ACM)- adresowane jest do osób poszukujących najtańszej oferty - posiadaczy samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy ładowności do 800 kg zainteresowanych ubezpieczeniem przede wszystkim od utraty pojazdu wskutek kradzieży bądź całkowitego zniszczenia. Obejmuje ochroną wyłącznie zdarzenia powstałe na terenie RP.

 • Ubezpieczenie swym zakresem obejmuje utratę pojazdu wskutek kradzieży, szkody całkowite a także szkody częściowe, ale tylko te spowodowane zdarzeniami losowymi - powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody, pożaru lub wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego działającego z zewnątrz pojazdu, lub którego działanie wywołane zostało przez impuls zewnętrzny.
 • Suma ubezpieczenia równa jest wartości pojazdu w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.
 • Odszkodowanie ustala się w kwocie brutto, z uwzględnieniem części alternatywnych (zamienników), z zastosowaniem stawki amortyzacji.
Copyright© 2011 - 2021 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS