assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 
Warto wiedzieć - słownik pojęć
 

Abandon

w prawie morskim jest to instrumentem przyspieszający likwidację szkody, na pisemny wniosek ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaca pełną kwotę ubezpieczenia i przejmuje prawa do przedmiotu ubezpieczenia, w szczególności, gdy statek zaginął bez wieści, uległ wypadkowi i nie nadaje się do remontu. Warunkiem zastosowania abndonu jest zaistnienie straty całkowitej konstrukcyjnej statku.

Act commited

Pojęcie związane z czasowym zakresem ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (patrz: trigger). W tym triggerze ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody i roszczenia, będące następstwem zdarzeń (działania, zaniechania Ubezpieczającego) zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Dla zaistnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie ma znaczenia, kiedy ujawni się szkoda lub kiedy zostanie zgłoszone roszczenie, pod warunkiem, iż nie upłynął jeszcze termin przedawnienia określony w Kodeksie Cywilnym.

Agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy - pośrednik między ubezpieczycielem (potocznie zwanym zakładem ubezpieczeń) i podmiotem zamierzającym się ubezpieczyć (ubezpieczającym). Działa wyłącznie w interesie i na rzecz ubezpieczycieli, z którymi ma podpisane umowy agencyjne. Agenci podlegają wpisowi do rejestru agentów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Działalność agenta reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154 ze zmianami).

Aktuariusz

specjalista ubezpieczeniowy, którego głównym zadaniem jest wyznaczenie rezerw ubezpieczeniowych oraz innych kluczowych wskaźników, w taki sposób aby zapewnić ubezpieczycielom rentowność (właściwe ustalenie taryf, składek) oraz bezpieczeństwo (wypłacalność, płynność finansową). Do najczęściej wymienianych zadań aktuariusza zalicza się: tworzenie taryf ubezpieczeniowych, doradztwo przy konstruowaniu programu reasekuracji, ustalanie wartści rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, kontrola aktywów przeznaczonych na pokrycie ww. rezerw, obliczenie marginesu wypłacalności, przygotowanie rocznego raportu o stanie portfela ubezpieczeń. Zasady wykonywania zawodu aktuariusza reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz 1151 ze zm.).

ALOP

ALOP (Principal's Advanced Loss of Profits - ubezpieczenie utraty zysku inwestora w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem budowlano - montażowym) - ubezpieczenie należące do grupy ubezpieczeń finansowych. Zawarcie tego ubezpieczenia warunkowane jest zawarciem ubezpieczenia ryzyk budowlanych lub ubezpieczeniem ryzyk montażowych. Wyróżnia się ALOP/CAR - ubezpieczenie utraty zysku inwestora w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem ryzyk budowlanych oraz ALOP/EAR - ubezpieczenie utraty zysku inwestora w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem ryzyk montażowych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę zysku brutto (ubezpieczeniwego) inwestora na wypadek opóźnionego przekazania inwestycji do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, pod warunkiem, że opóźnienie to jest wynikiem szkód w robotach kontraktowych, które powstały wskutek jakichkolwiek przyczyn nie wyłączonych wyraźnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Asekuracja

wyraz pochodzący z jezyka łacińskiego (securus - bezpieczny, assecuratio- zabezpieczenie), oznaczający ubezpieczenie.

Autocasco

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty (kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu wraz z jego fabrycznym wyposażeniem. Ubezpieczenie Autocasco zabezpiecza interes właściciela pojazdu w sytuacji konieczności pokrycia szkód w pojeździe. W związku z faktem, że jest to ubezpieczenie dobrowolne, ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) przewidują szereg wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, np. brak odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, powstałe podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, eksploatacyjne, brak odpowiedzialności za kradzież nienależycie zabezpieczonego samochodu. Z chwilą sprzedaży/zbycia pojazdu ochrona ubezpieczeniowa najczęściej wygasa, chyba że inaczej postanowiono w umowie ubezpieczenia. Wysokość składki ubezpieczeniowej oblicza się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartości pojazdu zadeklarowanej do ubezpieczenia) oraz stawki ubezpieczeniowej określanej przez ubezpieczyciela za pomocą taryfikatora (bierze się pod uwagę m.in. przebieg szkodowości, system zniżek i zwyżek).

Awaria wspólna

W ubezpieczeniach morskich – zgodnie Art. 250. § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski awarię wspólną stanowią nadzwyczajne poświęcenia lub wydatki poniesione rozmyślnie i rozsądnie w celu ratowania statku, ładunku na nim przewożonego oraz frachtu ze wspólnego dla nich niebezpieczeństwa (np. poświęcenie części ładunku – wyrzucenie za burtę, aby ratować pozostały ładunek lub statek). Koszty awarii wspólnej ponoszą podmioty zaangażowane w wyprawę morską a ich wyliczeniem i podziałem zajmują się dyspaszerzy.

Copyright© 2011 - 2022 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS