assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 
Warto wiedzieć - słownik pojęć
 

Data początkowa

Rozwiązanie stosowane przez Ubezpieczycieli głównie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Jego celem jest, co o zasady, ograniczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych po "dacie początkowej", przez którą rozumie się pierwszy dzień okresu ubezpieczenia. Przy zachowaniu kontynuacji ubezpieczenia na niezmienionych warunkach w kolejnych następujących po sobie okresach ubezpieczenia, za datę początkową przyjmuje się pierwszy dzień okresu ubezpieczenia pierwszej umowy. W przypadku braku kontynuacji ubezpieczenia lub zmiany warunków ubezpieczenia, za datą początkową uważa się pierwszy dzień, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia po przerwie lub zmianie warunków ubezpieczenia.

DSU (Delay in startup)

dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu ubezpieczenia od utraty zysku, która rozpoczyna się w momencie przekroczenia planowanego terminu przekazania inwestycji przez inwestora lub wykonawcę w ramach uzgodnionego maksymalnego okresu odpowiedzialności aż do chwili przekazania inwestycji. Maksymalny okres odszkodowawczy jest uzgadniany na podstawie czasu niezbędnego na powtórzenie robót wymienionych w zakresie rzeczowo-finansowym kontraktu budowlanego, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na zakupienie i sprowadzenie stosownych materiałów i urządzeń. Z reguły jest to okres od kilkunastu miesięcy do 2 lat.

Dyspaszer

Osoba działająca na zlecenie armatora, do której obowiązków należy ustalenie czy zachodzi awaria wspólna, obliczenie wysokości strat oraz ich podział. Dyspaszerzy powoływani są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie powoływania dyspaszerów oraz postępowania dyspaszerskiego.

Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS