assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 
Warto wiedzieć - słownik pojęć
 

IBNR

Incurred But Not Reported; rodzaj rezerwy szkodowej; rezerwa na szkody zaszłe ale nie zgłoszone.

ICC A

Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clauses) - warunki ubezpieczenia mienia w transporcie międzynarodowym określające zakres ochrony ubezpieczeniowej. Istnieją trzy podstawowe klauzule – A, B, C ICC A – klauzula o najszerszym zakresie. Ochroną objęte są szkody powstałe wskutek wszelkich ryzyk, za wyjątkiem:

- winy umyślnej,
- zwykłego zużycia,
- niewłaściwego opakowania,
- niezdatności żeglugowej statku,
- wojen,
- strajków, lokautów.

ICC B

Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clauses) - warunki ubezpieczenia mienia w transporcie międzynarodowym określające zakres ochrony ubezpieczeniowej. Istnieją trzy podstawowe klauzule – A, B, C ICC B – Przy zawarciu umowy na warunkach tej klauzuli ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek:

- pożaru lub eksplozji,
- wejścia na mieliznę, zatonięcia lub wywrócenia się do góry dnem,
- wywrócenia się lub wykolejenia pojazdu lądowego,
- zderzenia się statku, jednostki pływającej lub pojazdu z jakimkolwiek obiektem zewnętrznym,
- wyładunku w porcie schronienia,
- trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, uderzenia piorunu,
- poświęcenia awarii wspólnej,
- wyrzucenia lub zmycia za burtę,
- przedostania się wody do wnętrza statku, pojazdu, kontenera czy miejsca składowania,
- utraty całkowitej pakunku w czasie za- lub wyładunku ze statku.

ICC C

Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clauses) - warunki ubezpieczenia mienia w transporcie międzynarodowym określające zakres ochrony ubezpieczeniowej. Istnieją trzy podstawowe klauzule – A, B, C ICC C – Najwęższa z podstawowych klauzul ICC. Ochroną obejmuje szkody powstałe wskutek:

- pożaru lub eksplozji,
- wejścia na mieliznę, zatonięcia lub wywrócenia się do góry dnem,
- wywrócenia się lub wykolejenia pojazdu lądowego,
- zderzenia się statku, jednostki pływającej lub pojazdu z jakimkolwiek obiektem zewnętrznym,
- wyładunku w porcie schronienia,
- poświęcenia awarii wspólnej,
- wyrzucenia lub zmycia za burtę.

IHC

patrz ITC - Hulls; International Hull Clauses

Incoterms

Jest to zbiór formuł handlowych dzielących koszty i odpowiedzialność za produkt w czasie transportu pomiędzy nabywcę i sprzedawcę. Formuły te są publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową od 1936 roku. Najnowsze formuły wydano 1 stycznia 2000 roku. Podział formuł Incoterms:

Grupa E – Sprzedający wydaje kupującemu towar w określonym miejscu. Organizacja transportu, wszelkie koszta i ryzyka z nim związane (począwszy od załadunku) spoczywają na kupującym.

Grupa F – Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów przewozu. Zobowiązany jest on do dostarczenia towaru w wyznaczonym terminie do określonego miejsca (np. portu), z którego rozpocznie się zasadnicza część transportu.

Grupa C – Koszta transportu i ewentualnego ubezpieczenia towaru pokrywa sprzedający. Zobowiązuje się on również do terminowego załadunku. Ryzyko polegające na nieterminowym dostarczeniu towaru spoczywa jednak na kupującym.

Grupa D – Sprzedający odpowiedzialny jest za towar do momentu dostarczenia go do miejsca przeznaczenia.

ITC – Hulls

W ubezpieczeniach morskich – skrót od Institiute Time Clauses - Hulls (instytutowe klauzule ubezpieczenia statku na czas) określających warunki ubezpieczenia casco morskich jednostek pływających. Warunki powstały w oparciu o angielska praktykę i z pewnymi odstępstwami są stosowane na całym świecie. Od 2002 roku można spotkać się również z warunkami ubezpieczenia casco IHC (International Hull Clauses), których zakres ochrony jest szerszy.

Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS